Logo    WBTechnika
 ul. Balcerskiego 18 D/4
  80-319 Gdañsk
Telefon :                             KONTO:  69 1320 1537 3989 1985 3000 0001
 501 559 772                     NIP:   583-215-37-45
 58 55 27 888                    REGON:  191 308 155
2098575705

Cennik us³ug Inni wykonawcy w Polsce

     Odnawianie wanien       415-737-8290 Naprawa p³ytek ceramicznych

6059402231 725-209-8920
Profesjonalna us³uga odnawiania w technologii THS :
  • wanien
  • brodzików
  • umywalek
o zniszczonych, zmatowia³ych, szorstkich powierzchniach

Na zniszczon± powierzchniê wanny nak³adamy g³adk±, b³yszcz±c± pow³okê. Us³uga trwa 7 godzin, zak³adany na czas renowacji system wentylacji gwarantuje brak py³u i uci±¿liwych zapachów w mieszkaniu. Po siedmiu godzinach otrzymuj± Pañstwo odnowion± wannê, której mo¿na natychmiast u¿ywaæ, a sprz±tanie ogranicza siê jedynie do odkurzenia pó³ek w ³azience.

Udzielamy 5-letniej gwarancji na trwa³o¶æ naszej pow³oki.

Paleta kolorów nowej pow³oki

(470) 525-0969


Wiêcej informacji

Naprawiamy uszkodzone wanny i brodziki akrylowe oraz ich obudowy. Likwidujemy pêkniêcia, ubytki powsta³e na skutek uderzenia, upadku ciê¿kich przedmiotów.

Usuwamy naloty, przebarwienia, przypalenia, zmatowienia i zarysowania.Wiêcej informacji

Na innych powierzchniach - p³ytki ¶cienne, pod³ogowe, gres, kamieñ oraz wielu tego typu powierzchniach dekoracyjnych likwidujemy bez ¶ladu uszczerbki, pêkniêcia, ubytki, - na przyk³ad otwory po ko³kach.


Wiêcej informacji


Copyright © 2017-18 WBTechnika

Strona g³owna