ดาวน์โหลดเอกสารและโปรแกรม

ดาวน์โหลดแผนที่

ดาวน์โหลดแผนที่ ล่าสุดของแต่ละตำบล สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมความเป็นมาของโครงการ
NAMTAMBON Project


โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล à¸à¸²à¸£à¸šà¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¸ˆà¸±à¸”การทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการมองภาพรวมในระดับลุ่มน้ำหลักของประเทศแล้ว ความรู้ความเข้าใจสภาพของแต่ละพื้นที่ในระดับลุ่มน้ำย่อยหรือในระดับพื้นที่ย่อยก็มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ย่อยจะส่งผลกระทบต่อระดับพื้นที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เมาะสมกับจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละพื้นที่ จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนให้กับระบบแหล่งน้ำของชุมชน และช่วยประหยัดงบประมาณในการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ

          

อ่านทั้งหมด >>


สื่อวีดิทัศน์โครงการ
NAMTAMBON Channelสื่อวีดีทัศน์แนะนำโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ปี 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ
NAMTAMBON News

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นสูง เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับท้องถิ่น”

ตามที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงาน...
5122592253

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร...
(805) 934-8232

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" ณ ห้องเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร...
939-278-3709

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" กลุ่มลุ่มน้ำปิง-ยม จังหวัดกำแพงเพชร

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ" “กลุ่มลุ่มน้ำปิง-ยม” à¸
8164712792